Missie en Visie

De visie van de JLS

 

Het maximaal haalbaar onderwijzen van basisschoolleerlingen in ieders talent. Boven verwachting voldoen aan de vraag naar betrokkenheid, veiligheid en een uitdagende leeromgeving.

 

Wij willen: 

 1. Alle lln. uitdaging bieden in hun individuele talenten en dat ze hierbij gebruik maken van hun hoofd, hart en handen.
 2. Waarde hechten aan de betrokkenheid van ouders
 3. Dat de lln. zich veilig en vertrouwd voelen
 4. Lln. ambitieus maken om te leren
 5. Lln. eigen verantwoordelijkheid geven
 6. Lln voorbereiden op wat de maatschappij van morgen vraagt

 

Wij durven: 

 1. Alle lln. op hun eigen niveau te laten werken
 2. Ouders te zien als gelijkwaardige partners, van elkaar te leren
 3. Signalen van lln. serieus te nemen
 4. Ambitieuze eisen te stellen
 5. Lln. aan te spreken op hun eigen functioneren
 6. Het vertrouwde los te laten om vernieuwingen een kans te geven

 

 Wij doen:

 1. Wij bieden passend onderwijs, gericht op groei.
 2. Belangrijke zaken bespreken we samen met ouders; informeren, laten meedenken en mee beslissen c. Onderzoek naar het welbevinden van de lln.
 3. We zetten coöperatieve werkvormen in en maken gebruik van actief leren
 4. Wij evalueren structureel de vorderingen van de lln.
 5. Wij volgen maatschappelijke ontwikkelingen om dit te vertalen in ons onderwijs en in ons handelen en blijven werken aan onze persoonlijke ontwikkeling

 

De missie van de JLS:

 

De Johannes Looijengaskoalle staat voor Christelijk basisschoolonderwijs gericht op de ontwikkeling van de leerling in een uitdagende en vertrouwde omgeving.

 

Onze visie maken we als volgt zichtbaar op de JLS:

a. talenten; niveau; passend onderwijs bieden.

*In alle groepen zijn verschillende niveaugroepen (Wij als leerkrachten gebruiken de termen minimum-, basis- en plusgroep.)

*Wij gebruiken in groep 1/m 3 een dagtaak en in de groepen 4 t/m 8 een weektaak (voortdurend in ontwikkeling)

*Wij gebruiken in een aantal groepen een werkkast. Het aanbod van de werkkast sluit aan bij de individuele leerprestaties van de lln. (De werkkast is ingedeeld in 3 niveaus: verrijking, automatisering en remediering.)      In groep 8 zullen lln. hun eigen weektaak gaan maken, gericht op de toekomst àhet leren plannen.  

*We zullen adequaat inspelen op de huidige ICT ontwikkelingen en in toenemende mate gebruik maken van tablets.

 

b. ouders zijn onze partners m.b.t. de ontwikkeling van onze kinderen.

*Informatievoorziening vindt plaats via de (digitale) nieuwsbrief, uitwisseling via contactgesprekken, ouderavonden en informele inloopmomenten.

*De ouders zijn als primaire opvoeder altijd welkom op school om alle gewenste zaken m.b.t. hun kind te delen.

*Voor ons is een ouder een gelijkwaardige partner om zaken over de lln. te bespreken.

*Wij willen tijdens de contactavonden de ouder (ook) aan het woord laten, zodat de leerkracht weet wat belangrijk is.

*In een aantal groepen maken we gebruik van een klassenouder.

*Wij willen in de toekomst gebruik gaan maken van een digitaal rapport (Parnassys)

*In de toekomst zullen ouders op digitale wijze meer en meer de ontwikkeling van hun kind kunnen volgen.

 

c.Veiligheid en welbevinden

*Onze regels zijn positief geformuleerd en duidelijk zichtbaar in school.

*We meten elk jaar d.m.v. “Zienn” wat lln. van school vinden. Deze gegevens analyseren we en indien nodig nemen we gepaste maatregelen.

*We hebben een pestprotocol dat bij de tijd is en passen dat zorgvuldig toe

*Wij gaan gebruik maken van een leerlingenraad. In deze leerlingenraad zal vanuit elke groep een vertegenwoordiger aanwezig zijn. Ze bespreken vanuit de ogen van de lln. zaken die voor de lln. belangrijk zijn.

 

 

d. Ambitie en actief leren

*Onze school stimuleert en daagt leerlingen en medewerkers uit om zich optimaal te ontwikkelen en talenten te gebruiken

*We stellen ambitieuze eisen aan ons zelf. D.m.v. scholing zorgen we er voor dat alle leerkrachten up-todate blijven.

*We stellen ambitieuze eisen aan de kinderen. D.m.v. gepaste, hoge onderwijsdoelen dagen we elke lln. uit om tot leren te komen.

*Wij maken gebruik van coöperatieve werkvormen, zodat iedere leerling wordt benaderd om te leren.

*Doordat de oudere en jongere lln. samen werken wordt er samen geleerd.

 

e. Verantwoordelijkheid, eigen functioneren en vorderingen

*Zoals de leerkrachten eigenaar zijn van hun eigen ontwikkeling, zo begeleiden ze de kinderen in het leerproces om dit ook te kunnen.

*D.m.v. deels verplichte en deels door het kind zelf gekozen opdrachten wordt de weektaak opgesteld.

*Lln. corrigeren (soms) hun eigen gemaakte werk.

*Vanuit de gemaakte opdrachten bij actief leren, geven de lln. een presentatie in circuïtvorm.

*De leerlingen werken in vrije situaties aan een eigen gekozen onderdeel uit de werkkast.

*We stellen doelen aan de leerlingen en verwachten dat de leerlingen deze zullen behalen.

*In onze instructie wordt rekening gehouden met lln. die de instructie maar deels hoeven te volgen, zij kunnen zelfstandig verder werken.

*Leerlingen werken in coöperatieve werkvormen, zij leren van en met elkaar.

*De leerlingen leren actief doordat zij uitdagende vragen leren formuleren, waardoor zij actief moeten zoeken naar antwoorden.

*Wij stellen toetsen niet als doel, maar werken aan een proces.

*Wij gebruiken uitdagende en afwisselende materialen om de doelen van de lessen op een uitdagende manier te behalen.

 

f. Goed burgerschap

*De leerkracht dient als voorbeeld voor de kinderen m.b.t. goed burgerschap.

*Maatschappelijke ontwikkelingen en trends volgen we en worden behandeld in de lessen  TV programma’s als TV-weekjournaal worden structureel gevolgd dienen als hulpmiddel.

*In de klas wordt aandacht besteed aan de wijze waarop wij met elkaar om kunnen gaan.

*In de klas wordt aandacht besteed aan hoe wij ons weerbaar kunnen opstellen.

*In groep 8 lopen de kinderen stage om kennis te maken met de wereld buiten het ‘klaslokaal’.

*Tijdens de talentenmiddagen (vrijdagmiddag groep 6,7,8) of de ‘projecten bovenbouw’ worden zowel ouders als lln. ingeschakeld om een activiteit te organiseren.

*Wij gebruiken actuele methodes.

*Het 2de halfjaar gebruiken de lln. van groep 8 een agenda om te leren plannen.

*Kinderen werken zelfstandig met de computer en leren bewuste keuzes te maken wanneer zij op zoek gaan naar nieuwe informatie.