Kiva 

Kinderen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale competenties dragen daarmee bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de ontwikkeling van burgerschap. 

 

Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn: 

 

  • Respect voor elkaar / omgeving 

  • Samen maken we de school  

  • Veiligheid 

Wij werken vanuit de Kiva gedachte: Samen maken we de school! (https://www.kivaschool.nl/) 

Wij vinden het van belang dat er in eerste instantie wordt uitgegaan van de groep als sociale werk -en leerplek. Wij willen dat ieder kind zich veilig voelt in de groep / op school. Vanuit deze basis willen we dat er gewerkt wordt in het aangaan en onderhouden van 'gezonde' relaties. Vanuit hier willen we de kinderen succes ervaringen laten opdoen, zich vertrouwd laten voelen. Daarnaast richten we ons ook op het individu, hij/zij is autonoom, mag zijn wie het is. Onze school werkt vanuit de methode KiVa wat betreft de sociaal emotionele ontwikkeling van elk individueel kind. We monitoren de sociale veiligheid met het volgsysteem Zien. Onze school streeft naar een goede balans tussen welbevinden en leerontwikkeling. Deze aspecten kunnen niet zonder elkaar.