Medezeggenschapraad

Wie neemt op school de beslissingen?
Op elke school worden belangrijke beslissingen genomen. Beslissingen die direct te maken hebben met het onderwijs dat wordt gegeven. Bijvoorbeeld over de keuze van een methode, huiswerkbegeleiding, of de klasse-indeling. Maar ook beslissingen die betrekking hebben op de school als geheel, zoals verandering van de onderwijskundige doelstelling van de school, fuseren met een andere school…. Bijna teveel om op te noemen.

Iedere school heeft een directie, die belast is met de dagelijkse leiding op school. Een school heeft ook een schoolbestuur. Het schoolbestuur is eindverantwoordelijk voor de beslissingen die worden genomen. Een schoolbestuur neemt beslissingen niet alleen, maar doet dat in overleg. Net zoals de regering overleg voert met de Tweede Kamer of een organisatie met de ondernemingsraad. Het schoolbestuur luistert naar de argumenten die de medezeggenschapsraad (MR) naar voren brengt. Deze wegen zwaar mee in het uiteindelijke besluit.
Door actief te zijn voor de medezeggenschapsraad kunt ook u invloed uitoefenen op de gang van zaken op school.

Het verschil met andere raden?
Veel scholen kennen ook een schoolraad. Het grote verschil is echter dat deze raden geen wettelijke bevoegdheden hebben, en de medezeggenschapsraden wel.

Wat is de MR?
Op elke school worden voortdurend beslissingen genomen. Beslissingen die te maken hebben met het onderwijs dat wordt gegeven of beslissingen die te maken hebben met de school zelf. Het ministerie van OCW vindt het belangrijk dat alle betrokkenen hierover zoveel mogelijk kunnen meepraten. Daarom beschikken scholen over een medezeggenschapsraad. Besluiten die de directie en/of het schoolbestuur neemt, worden voorgelegd aan de MR. Sinds 1981 bestaat er een wettelijke regeling voor de medezeggenschap in het onderwijs: de Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMO). Deze wet is in 1992 geactualiseerd.

Wat zijn de taken?

Besluiten die de directie en/of het bestuur wil nemen, worden voorgelegd aan de medezeggenschapsraad. Op zijn beurt kan de medezeggenschapsraad elk standpunt dat zij heeft te allen tijde kenbaar maken aan de directie of het bestuur.

De medezeggenschapsraad overlegt met de directie en het schoolbestuur over onderwerpen zoals:

 • verbetering van het onderwijs
 • personeelsbezetting (vacatures, stageplaatsen, scholing leerkrachten en groepsformatie)
 • het schoolplan
 • de besteding van geld en gebouwen
 • het vaststellen van vakanties en vrije dagen
 • communicatie en betrokkenheid naar ouders
 • veiligheid (in en rond de school)

Wat zijn de bevoegdheden?

De Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMO) onderscheidt een drietal algemene rechten voor de MR:

 • Informatierecht
  Het informatierecht houdt in dat het bevoegd gezag (bestuur, bovenschools management en directie) de MR alle inlichtingen, die hij/zij voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijze nodig heeft, tijdig verstrekt. Het bevoegd gezag moet dit ongevraagd doen, maar moet ook op verzoeken van de MR ingaan.
 • Recht op overleg
  Het recht op overleg houdt in dat de MR ten minste twee keer per jaar door het bevoegd gezag in de gelegenheid wordt gesteld de algemene gang van zaken in de school te bespreken. Het bevoegd gezag en de MR komen ook bijeen indien daarom onder opgave van redenen door een van de partijen wordt verzocht.
 •  Initiatiefrecht
  Het initiatiefrecht betekent dat de MR bevoegd is tot bespreking van alle aangelegenheden die de school betreffen. Bovendien mag de MR daarover aan het bevoegd gezag voorstellen doen en standpunten kenbaar maken.

Daarnaast heeft de MR de volgende bijzondere bevoegdheden:

 • Instemmingsrecht
  Het instemmingsrecht wil zeggen dat voor bepaalde in het reglement van de MR genoemde besluiten het bevoegd gezag vooraf de instemming van de MR nodig heeft. Het bevoegd gezag mag het besluit niet uitvoeren als deze instemming ontbreekt.
 • Adviesrecht
  Bij het adviesrecht gaat het erom dat bij een aantal in het reglement vastgelegde aangelegenheden het bevoegd gezag advies moet vragen aan de MR. Bijvoorbeeld over fusieplannen of over het aanstellen van een nieuwe directeur. Het bevoegd gezag mag een advies beargumenteerd naast zich neerleggen.

Vaste taken binnen de MR

Voorzitter:

 • Stelt samen met de secretaris de agenda vast
 • Zit de bijeenkomsten voor
 • Vertegenwoordigt de MR naar buiten toe

Secretaris:

 • Verspreidt de agenda voor aanvang van de vergadering
 • Maakt notulen van de bijeenkomsten en verspreidt deze onder de leden en directie
 • Regelt correspondentie tussen directie en MR
 • Ontvangt binnenkomende post en regelt uitgaande post

De voorzitter en de secretaris vormen samen het dagelijks bestuur en kunnen waar nodig  zelfstandig een besluit nemen of advies geven. Daarnaast kent de MR nog algemene leden.

Medezeggenschapsraad – De MR voor ouders

Wat betekent de MR voor mij als ouder?
Iedere ouder kan via de MR zijn stem laten horen. De oudergeleding in de MR vertegenwoordigen de ouders van de school. De MR behandelt in principe geen individuele problemen, maar aangelegenheden die op iedereen betrekking kunnen hebben. Een voorbeeld: stel uw kind wordt gepest en u bespreekt dat met de leerkracht en eventueel de directeur om samen naar een oplossing te zoeken. Indien u het niet eens bent met het pestbeleid dat op school gevoerd wordt, dan kunt u dit bespreken met de MR. De MR kan vervolgens aan de directie voorstellen doen en standpunten kenbaar maken.

Hoe kom je in de MR?
De ouders in de oudergeleding worden door en uit de ouders van de school gekozen. Alle ouders mogen zelf kiezen (actief kiesrecht) en zich verkiesbaar stellen (passief kiesrecht). Als er meer kandidaten zijn voor de beschikbare plaatsen in een geleding, worden er verkiezingen uitgeschreven. Elk ouderlid neemt voor vier jaar zitting in de MR, maar mag zich vervolgens voor nog een termijn verkiesbaar stellen.

Wat is het verschil met de schoolraad?

 

De MR en de schoolraad spannen zich in om samen met het team van de JLS een goede school te maken en te houden. De schoolraad bestaat uit ouders die helpen bij allerlei schoolactiviteiten en functioneert als klankbord voor de directie. De MR houdt zich meer bezig met het beleid en de organisatie van de school.

MR vertegenwoordiging ouders:

Anke Hartholt

MR vertegenwoordiging personeel:

Conny Notebomer (GMR-lid) en Bonnie Zuidersma.

Schoolraad:

Grietje Pool en Cobie Veenstra.